Dražební řád

Dražební řád platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

1 Rozsah úpravy

Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a převoditelných
majetkových práv (dále jen "předmět dražby"), které byly jejich právoplatnými vlastníky (dále jen
"navrhovatel") nabídnuty do dražby prostřednictvím společnosti Megerl´s a.s. a/nebo elektronického portálu www.elicitace.cz provozovaného taktéž společností Megerl´s a.s. (dále jen "dražebník").

2 Předmět dražby

Předmětem dražby jsou movité a nemovité věci, podnik nebo jeho organizační složka, převoditelná majetková
práva s výjimkou práv z duševního vlastnictví a soubor věcí, soubor práv nebo soubor věcí a práv, bylo-li
navrženo jejich vydražení a splňují-li podmínky stanovené zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

3 Dražební vyhláška

3.1/ Konání dražby se vyhlašuje dražební vyhláškou.
3.2/ Dražební vyhláška musí obsahovat:
3.2.1/ že jde o dražbu dobrovolnou, a jde-li o dražbu opakovanou, tak tuto skutečnost;
3.2.2/ označení dražebníka;
3.2.3/ místo, datum a čas zahájení dražby;
3.2.4/ označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu
dražby váznoucích a s ním spojených, pokud podstatným způsobem ovlivňují hodnotu
předmětu dražby, popis stavu, v němž se předmět dražby nachází a jeho odhadnutou
nebo cenu zjištěnou;
3.2.5/ nejnižší podání a stanovený minimální příhoz, který může účastník dražby učinit;
3.2.6/ požaduje-li složení dražební jistoty, způsob a lhůtu pro její složení, číslo účtu a adresu
místa, kde má být dražební jistota složena, co je dokladem o složení jistoty, výši
dražební jistoty a způsob jejího vrácení;
3.2.7/ je-li přípustný i jiný způsob úhrady ceny dosažené vydražením než úhrada v hotovosti;
3.2.8/ datum a čas konání prohlídky předmětu dražby, u věcí movitých též místo konání
prohlídky a organizační opatření k zabezpečení prohlídky;
3.2.9/ u společné dražby pořadí, ve kterém budou jednotlivé předměty dražby draženy,
3.2.10/ podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli.
3.3/ Dražební vyhláška se zveřejňuje nejméně 15 dnů před zahájením dražby způsobem vzhledem
k předmětu dražby v místě obvyklým.
3.4/ Je-li předmětem dražby nemovitost, podnik nebo jeho organizační složka nebo pokud nejnižší podání
přesáhne 100.000 Kč lhůta pro zveřejnění je 30 dnů a platí i pro centrální adresu.

4 Účastníci dražby

4.1/ Účastníky dražby mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům.
4.2/ Jde-li o osoby nezletilé nebo o fyzické osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům nebo
jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena, je-li předmětem dražby spoluvlastnický podíl
na věci, k níž již spoluvlastnický podíl mají, mohou být účastníky dražby s tím, že jsou zastoupeny
zákonným zástupcem nebo opatrovníkem.
4.3/ Účastník dražby bude před zahájením povinen předložit Čestné prohlášení, zda bude vydražený
majetek nabývat do výlučného vlastnictví, podílového spoluvlastnictví nebo společného jmění
manželů. V případě zastoupení účastníka dražby třetí osobou, bude dražebník vyžadovat plnou moc
s úředně ověřeným podpisem.
4.4/ Účastníky dražby nesmějí být osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo
dojít k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže. Nikdo nesmí dražit za ně.
4.5/ Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nesložily dražební jistotu, je-li požadována, a v případě
opakované dražby ani vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu dražby
u téhož dražebníka; nikdo nesmí dražit za ně. Dražit v dražbě, jejíž kontrolou jsou pověřeni, nesmějí
ani zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu a kontrolou dražby pověření zaměstnanci
Ministerstva pro místní rozvoj; nikdo nesmí dražit za ně.
4.6/ Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby,
dále osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči nimž byl zamítnut návrh na prohlášení
konkursu pro nedostatek majetku anebo ohledně jejichž majetku bylo opětovně potvrzeno nucené
vyrovnání, a to po dobu tří let od prohlášení konkursu, jeho zamítnutí pro nedostatek majetku
nebo do tří let od skončení opětovného vyrovnání; nikdo nesmí dražit za ně.
4.7/ Účastníky dražby nesmějí být ani licitátor a dražebník, osoby jím blízké a zaměstnanci dražebníka;
nikdo nesmí dražit za ně.

Čl. 5 Dražební jistota

5.1/ Každý z účastníků dražby je povinen před zahájením dražby prokázat složení dražební jistoty, je-li
požadována. Dražební jistota je zajištění budoucích závazků účastníka dražby.
5.2/ Dražební jistota je uvedena v dražební vyhlášce.
5.3/ Dražební jistota se skládá dražebníkovi ve lhůtě uvedené v dražební vyhlášce v penězích
nebo ve formě bankovní záruky.
5.4/ Dokladem o složení dražební jistoty v penězích je výpis z účtu účastníka dražby, ze kterého je patrný
odpis dražební jistoty ve prospěch bankovního účtu, určeného v dražební vyhlášce, nebo pokladní
doklad o složení hotovosti ve výši dražební jistoty ve prospěch tohoto účtu.
5.5/ Pokud bude jistina uhrazena z účtu třetí osoby účastník dražby, předloží doklad potvrzující,
že se jedná o prostředky účastníka dražby. Doklad musí mít ověřený podpis.
5.6/ Byla-li dražební jistota složena v hotovosti, bude vrácena účastníkovi dražby, který předmět dražby
nevydražil po skončení dražby.
5.7/ Byla-li dražební jistota složena na účet, bude vrácena účastníkovi dražby, který předmět dražby
nevydražil do třech pracovních dnů následujících po skončení dražby.

Čl. 6 Vstupné na dražbu

6.1/ Dražbě může být přítomen každý občan, který zaplatil vstupné. Účastníci dražby vstupné nehradí.
6.2/ Vstupné do dražební místnosti pro veřejnost činí 100,-- Kč.

Čl. 7 Licitátor

Dražbu provádí licitátor, kterého jmenuje dražebník.

Čl. 8 Průběh dražby

8.1/ Účastníci dražby jsou povinni na vyzvání dražebníka doložit svou totožnost, popřípadě své oprávnění
jednat za účastníka dražby, dát se zapsat do seznamu účastníků dražby, a jsou-li rozdána dražební
čísla převzít dražební číslo.
8.2/ Účastníci dražby jsou povinni doložit své čestné prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými z dražby.
Svým podpisem dále potvrdí, že jsou seznámeni s podmínkami dražby a předmětem dražby.
8.3/ Dražba se zahajuje vyvoláním. Obsah vyvolání je označení a popis předmětu dražby a jeho odhadnutá
nebo zjištěná cena, údaje o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených,
pokud mají podstatný vliv na hodnotu předmětu dražby, údaje o nájemních smlouvách týkajících
s předmětu dražby a závazcích z nich vyplývajících, nejnižší podání a stanovený minimální příhoz. Je-li
předmětem dražby kulturní památka, uvede licitátor i tuto skutečnost.
8.4/ Licitátor může v průběhu dražby snížit výši minimálního příhozu, pokud s tím souhlasí navrhovatel
dražby.
8.5/ Draží se, dokud účastníci dražby činí vyšší podání. Nebylo-li přes dvojí výzvu a prohlášení licitátora:
"neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší,
než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby
(označení účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep"
učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep
účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání.
8.6/ Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor
losem o tom, komu z nich příklep udělí.
8.7/ Udělením příklepu je dražba skončena.
8.8/ Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání nebo nebylo-li učiněno nejnižší podání ani po jeho
snížení, licitátor dražbu ukončí.
8.9/ Účastníci dražby ani veřejnost není oprávněna používat v průběhu dražby audiovizuální záznamová
zařízení v místě konání dražby a pořizovat audiovizuální záznam.

Čl. 9 Protokol o provedené dražbě

9.1/ Po ukončení dražby vyhotoví dražebník bez zbytečného odkladu protokol o provedené dražbě.
9.2/ Protokol o provedené dražbě podepíší dražebník, licitátor a vydražitel.

Čl. 10 Úhrada ceny dosažené vydražením

10.1/ Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
10.2/ Dražební jistota a její příslušenství se započítává vydražiteli na cenu dosaženou vydražením. Zbývající
část ceny je vydražitel povinen do 30 dnů od skončení dražby uhradit dražebníkovi, není-li dražební
vyhláškou stanovena jiná lhůta k úhradě ceny dosažené vydražením.
10.3/ Není-li cena dosažená vydražením vyšší než 200.000,-- Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu
dosaženou vydražením ihned po skončení dražby, není-li stanoveno dražební vyhláškou jinak.
10.4/ Je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,-- Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou
vydražením do 30 dnů od skončení dražby.
10.5/ Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit
cenu dosaženou vydražením v plné výši ve lhůtě podle odstavců 10.2 až 10.4; po uhrazení budou
vráceny záruční listiny.

Čl. 11 Nabytí vlastnictví

Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu
dražby k okamžiku udělení příklepu.

Čl. 12 Potvrzení o nabytí vlastnictví

Dražebník vydá bez zbytečného odkladu vydražiteli, který nabyl vlastnictví předmětu dražby, písemné
potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby. Písemné potvrzení obsahuje označení předmětu dražby,
bývalého vlastníka, dražebníka a vydražitele; přílohou potvrzení o nabytí vlastnictví musí být doklad, z něhož
bude zřejmé datum a způsob úhrady ceny dosažené vydražením.

Čl. 13 Předání předmětu dražby

13.1/ Nabyl-li vydražitel vlastnictví předmětu dražby dražebník je povinen podle podmínek uvedených
v dražební vyhlášce předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání
s předmětem dražby nebo osvědčující jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby, předat
bez zbytečného odkladu vydražiteli; vydražitel převzetí předmětu dražby písemně potvrdí.
13.2/ Jde-li o nemovitost, podnik nebo jeho organizační složku, předá bývalý vlastník předmět dražby
na základě předložení potvrzení o vlastnictví a doložení totožnosti vydražitele podle podmínek
uvedených v dražební vyhlášce. Dražebník je povinen na místě sepsat protokol o předání předmětu
dražby; v protokolu uvede kromě označení bývalého vlastníka, dražebníka, vydražitele a předmětu
dražby, zejména podrobný popis stavu, v němž se předmět dražby včetně příslušenství nacházel.
13.3/ Protokol o předání předmětu dražby podepíší navrhovatel, vydražitel a dražebník. Jedno vyhotovení
protokolu obdrží navrhovatel, jedno vyhotovení dražebník a dvě vyhotovení obdrží vydražitel.
13.4/ Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel. Tato povinnost
se nevztahuje k nákladům, které by jinak nevznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý
vlastník nebo dražebník, nebo jestliže tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.
13.5/ Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu
dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti
s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody
a odpovědnost za škodu vydražitel.

Čl. 14 Závěrečná ustanovení

14.1/ Podmínky neupravené tímto dražebním řádem se řídí zákonem č. 26/2000 Sb., zákonem o veřejných
dražbách.
14.2/ Tento dražební řád nabývá účinnosti dnem jeho vydání.


V Praze dne 5. 12. 2016
Megerl´s a.s.
Mgr. Vladislav Vachata, statutární ředitel

Chcete vědět o všech nabídkách jako první?

Vyplněním svého e-mailu uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů, více informací zde.