1/2 podíl nemovitosti společnosti V a K, s.r.o., v obci Pavlov u Unhoště, LV 130.

Insolvenční správce dlužníka V a K, s.r.o., IČ 625 79 169, sídlem Lipová 573, Hostivice,  nabízí k prodeji nemovitost zapsanou v majetkové podstatě dlužníka pod položkou č.1. Jedná se o spoluvlastnický  podíl  ve výši  1/2  na nemovitosti  parc. č.  st.  329, se  všemi  součástmi a  příslušenstvím,  především  s nemovitostí  bez  čp/če,  spoluvlastnický  podíl  ve  výši  1/2 na  nemovitosti  parc. č. st. 1937, vše v k.ú. Pavlov  u  Unhoště,  zapsané  na  LV  č. 130 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno.
Nabídka je časově omezena  do 15.3.2020 do 12.00 hod.
Nabídky předkládejte  elektronicky na adresu info@megerls.cz.
Řádnou nabídkou je taková, v níž je dostatečně určitě označena osoba zájemce a nabízená cena za  předmět prodeje.
Vyhodnocení nabídek se uskuteční po uplynutí lhůty a zájemce s nejvyšší nabídkou bude osloven. Insolvenční správce si vyhradil právo všechny doručené nabídky odmítnout. Insolvenční správce negarantuje vlastnosti nemovitostí a neodpovídá za případné jejich zjištěné vady. Zájemci berou tuto skutečnost na vědomí a zohlední ji při stanovení nabídky.
Předkladatel vítězné nabídky bude organizátorem vyzván, aby ve stanovené lhůtě  uhradil kupní cenu převodem ve prospěch  účtu majetkové podstaty.  Splatnost  kupní ceny do majetkové podstaty časově předchází uzavření smlouvy kupní.
Insolvenční správce prohlašuje, že zpeněžením nemovitosti zanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku.

 

Vloženo: 04.03.2020 12:42 | číslo dražby: 96
Aktuální cena:
0 Kč
Forma prodeje Inzerát
Typ Nemovitost
Vyvolávací cena 0 Kč
Vloženo dne 04.03.2020 12:42
Po přihlášení se tato aukce
připojí k Vašemu účtu.
Přihlásit se

Prodávající

64x64
JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, insolvenční správce

Washingtonova 1567/25, Praha 1
tel.: +420 267 312 218

Chcete vědět o všech nabídkách jako první?

Vyplněním svého e-mailu uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů, více informací zde.